Monday, April 12, 2010

இவை என் பழைய நோட்டு புத்தகம் ஒன்றில் கிடைத்தவை (1995 ல் எழுதியவை)

ஈர்த்திடும் எனை தினம்
உன் பார்வை ஒரு கணம்
நினைத்திடும் பொழுதிலும்
கவர்ந்திடும் உன் முகம்...!
(1995 ல் எழுதியது)

தூரல் போடும் நேரம்
ஈரமாகும் நெஞ்சம்
ஓரக்கண்ணால் பார்க்கும்
பாவையோடு பேசும்
நேற்றுப் பேசிய போதே
ஈர்த்துவிட்டாள் என்னை
இன்று பரர்க்கும் போதோ
பார்க்கிறாளே மண்ணை
(1995 ல் எழுதியது)

நீ
தென்றலாய்த்தான்
வருகிறாய்
ஆனால் ஏன் என்
மனதுக்குள்
புயலடிக்கிறது ?
(1995 ல் எழுதியது)

நெருப்பாய் இருந்தாய்
மெழுகாய் உருகினேன்
பூவாய் மலர்ந்தாய்
செடியாய் இருந்தேன்
முள்ளாய் மாறுகிறாயே?
பனித்துளியாய்
பற்றவா...?
(1995 ல் எழுதியது)

நெருப்பைப்
பார்த்தால் சுடாது
தொட்டால் தான்
சுடும் - ஆனால்
அவளைப்
பார்த்தாலும் சுடுகிறது
தொட்டாலும் சுடுகிறது
(1995 ல் எழுதியது)

என் அழகிய
தோட்டத்துப் பூக்களே
வாசங்களை
வைத்திருங்கள்

மொட்டை மாடி
வெண் நிலவே
நட்சத்திரங்களை
நிறுத்தி வை

மாலை நேரத்தில் பாடி
மனம் மயக்கும்
பறவைகளே
காத்திருங்கள்

என் காதலி வருகிறாள்...!

Monday, February 23, 2009

What Babies Do inside?

The pictures are so cute... the imagination of whoever created these pics is worth admiring...Check these out n smile...:-)
The pictures are so cute... the imagination of whoever created these pics is worth admiring...Check these out n smile...:-)

Tuesday, October 28, 2008

திருமண அழைப்பிதழ்


சிவமயம்
திருமண அழைப்பிதழ்

அன்புடையீர்!
ஸ்ரீ சிவபுரந்தேவி சமேத ஸ்ரீ ஆட்கொண்டநாதர் திருவருளை முற்கொண்டு நிகழும்
சர்வதாரி
வருடம் கார்த்திகை மாதம் 15ஆம் தேதி (30-11-2008) ஞாயிற்றுக் கிழமை மூல
நட்சத்திரமும் அமிர்த யோகமும் கூடிய சுபதினத்தில் காலை 7.45 மணிக்குமேல் 8.45
மணிக்குள் தனுசு லக்னத்தில்
-------------------------------------------------------------------------------------
எனது தம்பி RM. லெட்சுமணன் மகன்
திருவளர்ச்செல்வன்
ராஜ சேகர் (எ) ராமசாமிக்கும்
(HCL Technologies Ltd, Chennai)
-------------------------------------------------------------------------------------
மேலூர் S.V.சண்முகம் செட்டியார்
(Vijayah Traders, Melur)
மகள் திருவளர்ச்செல்வி
விஜய லெட்சுமிக்கும்
-------------------------------------------------------------------------------------
திருமணம் செய்ய பெரியோர்களால் நிச்சயித்தவண்ணம் மேலூர் மூவேந்தர் பண்பாட்டு
கழகத்திருமண மண்டபத்தில் நடைபெறும் திருமணத்திற்கு தாங்கள் தங்கள் சுற்றமும்
துணையும் சூழ வந்திருந்து மணமக்களை ஆசீர்வதிக்க வேணுமாய் கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

தங்கள் அன்புள்ள,
RM.சம்பந்தம் செட்டியார், வள்ளியம்மை ஆச்சி
(Rishikesan And Sons, Chromepet, Chennai)
நேமத்தான்பட்டி


மாப்பிள்ளை அழைப்பு: 29-11-2008 சனிக்கிழமை மாலை 6.00 மணிக்கு மேல் 7.30
மணிக்குள் - மேலூரில்.
பெண் அழைப்பு: 30-11-2008 ஞாயிற்றுக் கிழமை மாலை 6.00 மணிக்கு மேல் 7.30
மணிக்குள் - புதுக்கோட்டையில்.

தங்கள் நல்வரவை விரும்பும்:
RM. லெட்சுமணன், மீனா - புதுக்கோட்டை
காசிவிஸ்வநாதன், மீனா - தேவகோட்டை
L.RM. ராமு, சுந்தரி - சென்னை
L.RM. லெட்சுமணன், அழகு - ஹைத்ராபாத்
Sam. ராமசாமி, சொர்ணலதா - சென்னை
Sam. சுப்பிரமணி, ரம்யா - சென்னை
R. ஷண்முக வள்ளி
S. கார்த்திக்
S.கிருஷ்ணன்

Tuesday, October 21, 2008

100 Ways to Save The Environment

In Your Home – Conserve Energy
1. Clean or replace air filters on your air conditioning unit at least once a month.
2. If you have central air conditioning, do not close vents in unused rooms.
3. Lower the thermostat on your water heater to 120.
4. Wrap your water heater in an insulated blanket.
5. Turn down or shut off your water heater when you will be away for extended periods.
6. Turn off unneeded lights even when leaving a room for a short time.
7. Set your refrigerator temperature at 36 to 38 and your freezer at 0 to 5 .
8. When using an oven, minimize door opening while it is in use; it reduces oven temperature by 25 to 30 every time you open the door.
9. Clean the lint filter in your dryer after every load so that it uses less energy.
10. Unplug seldom used appliances.
11. Use a microwave when- ever you can instead of a conventional oven or stove.
12. Wash clothes with warm or cold water instead of hot.
13. Reverse your indoor ceiling fans for summer and winter operations as recommended.
14. Turn off lights, computers and other appliances when not in use.
15. Purchase appliances and office equipment with the Energy Star Label; old refrigerators, for example, use up to 50 more electricity than newer models.
16. Only use electric appliances when you need them.
17. Use compact fluorescent light bulbs to save money and energy.
18. Keep your thermostat at 68 in winter and 78 in summer.
19. Keep your thermostat higher in summer and lower in winter when you are away
20. Insulate your home as best as you can.
21. Install weather stripping around all doors and windows.
22. Shut off electrical equipment in the evening when you leave work.
23. Plant trees to shade your home.
24. Shade outside air conditioning units by trees or other means.
25. Replace old windows with energy efficient ones.
26. Use cold water instead of warm or hot water when possible.
27. Connect your outdoor lights to a timer.
28. Buy green electricity - electricity produced by low - or even zero-pollution facilities

In Your Home – Reduce Toxicity
29. Eliminate mercury from your home by purchasing items without mercury, and dispose of items containing mercury at an appropriate drop-off facility when necessary (e.g. old thermometers).
30. Learn about alternatives to household cleaning items that do not use hazardous chemicals.
31. Buy the right amount of paint for the job.
32. Review labels of household cleaners you use. Consider alternatives like baking soda, scouring pads, water or a little more elbow grease.
33. When no good alternatives exist to a toxic item, find the least amount required for an effective, sanitary result.
34. If you have an older home, have paint in your home tested for lead. If you have lead-based paint, cover it with wall paper or other material instead of sanding it or burning it off.
35. Use traps instead of rat and mouse poisons and insect killers.
36. Have your home tested for radon.
37. Use cedar chips or aromatic herbs instead of mothballs.

In Your Yard
38. Avoid using leaf blowers and other dust-producing equipment.
39. Use an electric lawn- mower instead of a gas-powered one.
40. Leave grass clippings on the yard-they decompose and return nutrients to the soil.
41. Use recycled wood chips as mulch to keep weeds down, retain moisture and prevent erosion.
42. Use only the required amount of fertilizer.
43. Minimize pesticide use.
44. Create a wildlife habitat in your yard.
45. Water grass early in the morning.
46. Rent or borrow items like ladders, chain saws, party decorations and others that are seldom used.
47. Take actions that use non hazardous components (e.g., to ward off pests, plant marigolds in a garden instead of using pesticide).
48. Put leaves in a compost heap instead of burning them or throwing them away. Yard debris too large for your compost bin should be taken to a yard-debris recycler.

In Your Office
49. Copy and print on both sides of paper.
50. Reuse items like envelopes, folders and paper clips.
51. Use mailer sheets for interoffice mail instead of an envelope. Use mailer sheets for interoffice mail instead of an envelope.
52. Set up a bulletin board for memos instead of sending a copy to each employee.
53. Use e-mail instead of paper correspondence.
54. Use recycled paper.
55. Use discarded paper for scrap paper.
56. Encourage your school and/or company to print documents with soy-based inks, which are less toxic.
57. Use a ceramic coffee mug instead of a disposable cup.

Ways To Protect Our Air
58. Ask your employer to consider flexible work schedules or telecommuting.
59. Recycle printer cartridges.
60. Shut off electrical equipment in the evening when you leave work.
61. Report smoking vehicles to your local air agency.
62. Don't use your wood stove or fireplace when air quality is poor.
63. Avoid slow-burning, smoldering fires. They produce the largest amount of pollution.
64. Burn seasoned wood - it burns cleaner than green wood.
65. Use solar power for home and water heating.
66. Use low-VOC or water-based paints, stains, finishes and paint strippers.
67. Purchase radial tires and keep them properly inflated for your vehicle.
68. Paint with brushes or rollers instead of using spray paints to minimize harmful emissions.
69. Ignite charcoal barbecues with an electric probe or other alternative to lighter fluid.
70. If you use a wood stove, use one sold after 1990. They are required to meet federal emissions standards and are more efficient and cleaner burning.
71. Walk or ride your bike instead of driving, whenever possible.
72. Join a carpool or vanpool to get to work

Ways to Use Less Water
73. Check and fix any water leaks.
74. Install water-saving devices on your faucets and toilets.
75. Don't wash dishes with the water running continuously.
76. Wash and dry only full loads of laundry and dishes.
77. Follow your community's water use restrictions or guidelines.
78. Install a low-flow shower head.
79. Replace old toilets with new ones that use a lot less water.
80. Turn off washing machine's water supply to prevent leaks.

Ways to Protect Our Water
81. Revegetate or mulch disturbed soil as soon as possible.
82. Never dump anything down a storm drain.
83. Have your septic tank pumped and system inspected regularly.
84. Check your car for oil or other leaks, and recycle motor oil.
85. Take your car to a car wash instead of washing it in the driveway.
86. Learn about your watershed.

Create Less Trash
87. Buy items in bulk from loose bins when possible to reduce the packaging wasted.
88. Avoid products with several layers of packaging when only one is sufficient. About 33 of what we throw away is packaging.
89. Buy products that you can reuse.
90. Maintain and repair durable products instead of buying new ones.
91. Check reports for products that are easily repaired and have low breakdown rates.
92. Reuse items like bags and containers when possible.
93. Use cloth napkins instead of paper ones.
94. Use reusable plates and utensils instead of disposable ones.
95. Use reusable containers to store food instead of aluminum foil and cling wrap.
96. Shop with a canvas bag instead of using paper and plastic bags.
97. Buy rechargeable batteries for devices used frequently.
98. Reuse packaging cartons and shipping materials. Old newspapers make great packaging material.
99. Compost your vegetable scraps.
100. Buy used furniture - there is a surplus of it, and it is much cheaper than new furniture.

Friday, November 02, 2007

பொன் மாலைப்பொழுதில் மின்னும் சாலை - அலமிடா (சேன் பிரான்சிஸ்கோ)


பொன் மாலைப்பொழுதில் மின்னும் சாலை - அலமிடா (சேன் பிரான்சிஸ்கோ)

சேன் பிரான்சிஸ்கோ சாலை


சேன் பிரான்சிஸ்கோ சாலை

Wednesday, October 10, 2007

Bachelors cooking - 2

தக்காளி

Bachelors cooking - 1

Friday, February 09, 2007

வெயில்

வெயில்

வெயிலொடு விளையாடி வெயிலொடு உறவாடி
வெயிலொடு மல்லு கட்டி ஆட்டம் போட்டோமே...

நண்டூரும், நரி ஊரும் - கருவேலம் காட்டோரம்
தட்டானை சுத்தி சுத்தி வட்டம் போட்டோமே

பசி வந்தா குருவி முட்டை, தண்ணிக்கு தேவன்குட்டை
பறிப்போமே சோள தட்ட, புளுதி தான் நம்ம சட்டை...
புளுதி தான் நம்ம சட்டை....

( வெயிலொடு விளையாடி... )

வேப்பம்கொட்டை அடிச்சி வந்த ரத்தம் ரசிச்சோம்
வத்தி குச்சி அடுக்கி கணக்கு பாடம் படிச்சோம்
தண்ணி இல்ல ஆத்துகிட்ட புல்லு அரிச்சோம்
தண்டவாளம் மேல காசு வச்சி தொலைச்சோம்

5 பைசா பில்ம் வாஙி,
அப்பாவோட வேட்டியில கண்ணாடி லென்ச வச்சி
சினிமா காமிச்சோம்

அண்ணாசி கடையில தான்,
எண்ணையில தீ குளிச்ச பரோட்டாக்கு
பாதி சொத்தை நாங்க அழிச்சோம்

பொட்டல் காட்டில் பொளுதெல்லம், ஆட்டம் பொட்டு திரின்சோம்,
வெயில தவிர வாழ்கையில வேர என்ன அறின்சோம்?

( வெயிலொடு விளையடி... )

வென்நிலவ வேட்டையாடி வீட்டில் அடைச்சோம்
பொன் வண்ட கொட்டான்குச்சி சிறையில் வளர்த்தோம்
காந்தத்த மண்ணுல தேச்சி பேயும் ஆட்டுனோம்

ரெக்கார்ட் டான்ச் பார்க்க மீசை ஒட்டுனோம்
ஊமத்தம் பூவை மாத்தி கல்யாணம் தான் கட்டிகுவோம்
கழுதை மேல ஊர்வலமா ஊரை சுத்தினோம்

எஙக ஊரு மேகம் எல்லாம் எப்பவாச்சும் மழை பெய்யும்
அப்பொ நாங்க மின்னலுல போட்டோ புடிச்சோம்

தொப்புள் கொடிய பொலதான் இந்த ஊரை உணர்ந்தோம்
வெயில தவிர வாழ்கையில வேற என்ன அறின்சோம்?
( வெயிலொடு விளையாடி... )